مقالات برگزیده

10 مقاله برتر در کتاب مجموعه مقالات منتشر خواهد شد،و از نویسندگان این مقالات برای سخنرانی در تاریخ دوم دی‌ماه 1399 دعوت به‌عمل می‌آید، همچنین به هر

یک از مقالات برگزیده جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال ، و لوح سپاس از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران اهدا خواهد شد.

 

فایل مقالات برگزیده همایش«فرش،سنت،هنر»: