ارتباط با دبیرخانه

متخصصان و پژوهشگران مقالات علمی خود را به دبیرخانه این همایش به نشانی farsh@honar.ac.ir ارسال کنند.