فراخوان ارسال مقالات

 فراخوان ارسال مقالات

در این بخش ضمن توجه به سنّت‌های کهن و تاریخیِ فرش دستباف، ویژگی‌هایی که آن را به‌عنوان اثری هنری مطرح و پُررنگ می‌کند، مورد توجه دوباره قرار خواهد گرفت. به همین دلیل تمامی مقالات با موضوعاتی همچون طراحی، رنگرزی، بافت، تاریخ، جغرافیای فرش، ادبیات بومی و... که به معرفی سنّت‌ها و ویژگی‌های هنری فرش دستباف ایران می‌پردازند فرصت قرارگرفتن در میان 10 مقاله برتر را خواهند داشت.

شاید معرفی یک قالی خاص یا شیوه‌ای فراموش‌شده در فرایند رنگرزی، یا حتی معرفی اصطلاحات و ادبیات بومیِ فراموش‌شده در حوزه‌ای مشهور یا گمنام، و یا شرح اصول و مبانیِ خاص در طراحیِ یکی یا گروهی از نقشه‌های قالی در یک حوزه بافندگی به‌عنوان سنّت‌های نهفته یا فراموش‌شده، آغازی شود برای شناخت و بازنشر بخشی از هویتِ یکی یا گروهی بزرگ از فرش‌های ایران.

با توجه به موارد برشمرده: تمامی موضوعات هنری، مهارتی، تاریخی، مردم‌شناسانه، اجتماعی، یا حتی معرفیِ هنرمندی خاص، دیدگاه‌های مرتبط با جریانِ سنّت و تقابل یا تعاملِ آن با مدرنیته و جایگاه آن در نظام آموزش فرش و...،

با محوریت: شناخت سنّت‌ها و ویژگی‌های هنری،

با هدف: شناخت فرش دستباف در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران،

می‌تواند از سوی متخصصان و پژوهشگران در قالب مقالات علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شود.

بر این باوریم که بعضی از مقالات ارسالی می‌توانند علاوه بر توجه به جایگاه و محوریت سنّت و هنر در فرش دستباف، و کمک به شناخت بیشتر و بهتر هویتِ آن، به موضوع هستی‌شناسیِ فرش به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی یا فردی نیز بپردازند.